ارزش و اعتبار کپی برابر اصل مدارک

فهرست مطالب

حتما تا کنون نام اسناد و مدارک کپی برابر اصل را شنیده‌اید. در دفاتر اسناد رسمی این خدمت صورت می‌گیرد. اما اصلا کپی برابر اصل بودن به چه معناست و تا کجا اعتبار دارد؟

البته دریافت کپی برابر اصل از یک مدرکی نیاز به به مراجعه شما ندارد و وکیل نیز در پروسه وکالت می تواند این کار را برایتان انجام دهد.

کپی برابر اصل مدارک و اسناد

تهیه و تسلیم کپی مصدق یا صدور رونوشت در دفاتر اسناد رسمی به دو شکل انجام می پذیرد:

  • اول: ارائه کپی مصدق یا صدور رونوشت از اسناد رسمی ثبت شده در همان دفتر خانه و در راستای ماده ۷۴ قانون ثبت تهیه و صادر می شود.

در این فرض برابر ماده یاد شده کپی مصدق یا صدور رونوشت از اعتبار اصل سند برخوردار بوده و سردفتر با صدور آن ها رسمیت و اعتبار قانونی آن‌ ها را گواهی و تایید می کند.

  • دوم: ارائه کپی مصدق از سایر اسناد رسمی و عادی مراجعین و در راستای ماده ۵۷ ق.آ.د.م. انجام می شود.

در این صورت بحث اعتبار قانونی چنین رونوشت یا تصویری اصلا مطرح نیست و سردفتر اسناد رسمی صرفا گواهی می نمایند که تهیه و تسلیم تصویر مصدق شده؛ مطابق با سند ابرازی از جانب مراجعه کننده است و در این بحث سردفتر نمی تواند رسمیت و اعتبار قانونی چنین رونوشتی را تصدیق و گواهی نمایند؛ چرا که سردفتر در تنظیم سند یاد شده دخالتی نداشته است یا در مقام استناد به سند یاد شده نمی باشد تا بتواند صحت و اصالت آنرا احراز نموده و تایید نمایید.

دلیل این مطلب را وکیل ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌داند، در ماده یاد شده قانونگذار خواهان (و نیز خوانده) را مکلف نموده است که اصول اسنادی را که در زمان تقدیم دادخواست کپی مصدق آن ها را پیوست دادخوست نموده و الان می‌خواهد به آن استناد نماید در جلسه اول دادرسی حاضر نموده و ارائه نماید.

یعنی قانونگذار اعتبار مطلق و غیر قابل انکار برای کپی برابر اصل نمودن قائل نبوده بطوری که اگر خواهان یا خوانده اصول اسناد برابر اصل شده را در جلسه اول دادرسی ارائه ننماید، اگر دادخواست خواهان مستند به دلایل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌گردد و اگر خوانده باشد از عداد دلایل خارج می‌شود.

در حالی که در تهیه و تسلیم اسناد مندرج در شق اول این بحث مطرح نبوده و تهیه رونوشت و یا تسلیم کپی مصدق از اسناد موضوع اول اعتبار اصل سند را دارد و به منزله اصل سند می باشد.

همچنین با توجه به اینکه خواهان ملکف است کپی برابر اصل دلیل طرح دعوی خود را در قالب پیوست های دادخواست به دادگاه تقدیم کند و دلیل هم به هر نوع سندی که در اثبات دعوی به کار می رود اطلاق می شود و حتی می تواند شامل یک سند جعلی نیز باشد.

لذا جعلی بودن سند مانع از برابر اصل نمودن آن نمی باشد؛ چرا که همان طور که عنوان شد برابر اصل نمودن به منزله رسمیت و اعتبار بخشیدن به سند ابرازی و ارائه شده نبوده و صرفا مطابقت آن را با سند ابرازی تایید می کند.

به عنوان مثال فرض کنید، الف یک فقره چک جعلی به شخص به تسیلم نموده است که بدلیل جعلی بودن توسط بانک محال علیه پذیرفته نشده است.

حال اگر شخص ب بخواهد از چک یاد شده به عنوان دلیل و سند برای طرح دعوی مطالبه وجه علیه شخص الف استفاده کند، برابر ماده ۹۶ مکلف است کپی برابر اصل و مصدق اصل چک جعل شده را به دادگاه تقدیم کند.

با این وصف آیا برابر اصل نمودن چک مرقوم به منزله تایید اصالت چک و اعتبار دادن به ان است؟ یا صرفا به منزله تایید مطابقت آن با سند و دلیل ابرازی است؟

و نکته آخر مورد تاکید درمشاوره حقوقی‌ اینکه برابر ماده ۶۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ سردفتر می تواند نسبت به اوراقی (اسنادی تنظیمی ناقض که فاقد امضا بوده و سندیت ندارد) که تشریفات آن در دفاتر انجام نشده و ناقص مانده است رونوشت صادر کند.

هر چند که اوراق یاد شده فاقد سندیت بوده و بدلیل عدم امضا آن ها از جانب اصحاب سند هیچ نوع عمل یا واقعه حقوقی را اثبات نمی کند.

در حالی که اگر برابر اصل اسناد و مدارک و اوراق به منزله اعتبار دادن به آن ها بود در این صورت قانونگذار چنین حکمی را وضع نمی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *